ပါဝင္ျပသ ေရာင္းခ်နိုင္ပါရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း

 

သတင္း အျပည့္အစုံမွာ-

http://yangongemsjewelryfair.com/exhibitors/58-announcement-1.html 

  

To get a FREE admission to this event, please register..
ဤပြဲသို႔ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းပါ။